สวท. เชียงใหม่จัด อบรม อป.มช. ตามโครงการพัฒนาการรายงานข่าว

  
    สวท.เชียงใหม่จัดอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน(อป.มช.)ตามโครงการพัฒนาการรายงานข่าวของ อป.มช.สัญจร ณ พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาท ภารกิจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนา โครงการต่าง ๆ จากภาครัฐสู่ประชาชนและเสนอความต้องการ ความจำเป็นเร่งด่วนจากประชาชนสู่ภาครัฐ เพื่อให้การทำงานด้านข่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน จัดเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการประสานประชาชนในพื้นที่และรายงานเหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนในพื้นที่สู่การรับรู้ของภาครัฐ เพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที สนองนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันมีรายการออกอากาศทาง สวท.เชียงใหม่คือ “อู้จาประสา อป.มช.” และช่วง “เสียงจาก อป.มช” .ในรายการ “มองเชียงใหม่” เพื่อให้การรายงานข่าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมอบรม สร้างความรัก สามัคคี และพัฒนาการรายงานข่าวของ อป.มช.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดอบรม อป.มช.และกิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมและประสิทธิภาพของการทำงานด้านข่าว จึงได้จัดอบรม อป.มช.ตามโครงการ พัฒนาการรายงานข่าวของอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) สัญจร ณ พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม เพื่อให้ อป.มช.รายงานข่าวอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ทบทวนความรู้ด้านข่าวเดิมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานระหว่าง อป.มช. ฝ่ายข่าว สวท.เชียงใหม่และบุคลากร สวท.เชียงใหม่ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่าง อป.มช.และ สวท.เชียงใหม่ เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม เพื่อประสิทธิภาพในการรายงานข่าว มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม เป็นเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน จำนวน 3 รุ่น รวม 25 คน เจ้าหน้าที่ สวท.เชียงใหม่ 10 คน และผู้สังเกตการณ์ 5 คน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2560 รวม 2 วัน 1 คืน สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนา “อป.มช.เชียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ พัฒนาท้องถิ่น”ปีที่ 3 การทัศนศึกษาดูงานพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม กิจกรรมสันทนาการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ทางระบบเอฟเอ็ม. ความถี่ 93.25 มฮ. วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น.
 
18 กันยายน 2560 , 12:08 น. , อ่าน 194  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด