พช.เชียงใหม่ เดินหน้าวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง

  
    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ เน้นให้มีการดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ.2552 – 2559 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพิจารณารับรองผลลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และประกาศรับรองเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบไปแล้ว จำนวน 233 หมู่บ้าน โดยมีระยะเวลาการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจำนวน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศ โดยการประเมินดังกล่าว กำหนดให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับกรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรากฐานของชีวิต และประเมินผลด้วย 6 หมวด 12 ตัวชี้วัด ด้วยการจัดระดับการพัฒนาตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด ซึ่งการจัดระดับหมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพออยู่พอกิน อยู่ดีกินดี และมั่งมีศรีสุข จากนั้น จะนำผลการประเมินไปใช้ในการจำแนกระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ตลอดจนสามารถให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการติดตามสนับสนุน และพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อีกด้วย ทั้งนี้ ผลสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับอำเภอ ประจำปี 2560 ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านที่ผ่านการประเมิน จำนวน 25 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในระดับพออยู่ พอกิน จำนวน 21 หมู่บ้าน และ ระดับอยู่ดี กินดี จำนวน 4 หมู่บ้าน จากนั้นคณะกรรมการระดับจังหวัด จะพิจารณารับรองผลและประกาศรับรองเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2560 ต่อไป
 
18 กันยายน 2560 , 19:56 น. , อ่าน 194  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี