ศพก. อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเป็นแบบอย่างการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ..//

  
    ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ชูพญาแล้งให้น้ำ ปลาบึกสยามแม่โจ้ ข้าวดีสายพันธุ์เด่น สร้างฐานการเรียนรู้พร้อมเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรที่สนใจนำมาต่อยอดอาชีพ..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. โดยสำนักงานเกษตรอำเภอดอยหล่อ เป็นศูนย์การเรียนรู้หลัก หนึ่งในยี่สิบห้า ศูนย์ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดให้มีฐานการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร และประชาชนที่สนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเอง ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ไร่นาสวนผสม ,ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การทำปุ๋ยหมัก เพื่อลดต้นทุนการผลิต และการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ,ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การเลี้ยงปลาบึกสยามแม่โจ้ เป็นพันธุ์ที่ผสมจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 4-8เดือน ขายได้กิโลกรัมละประมาณ 100-120 บาท,ฐานการเรียนรู้ที่4 การเลี้ยงเป็ดพันธุ์เนื้อ ,ฐานการเรียนรู้ที่ 5 การเลี้ยงไก่ไข่,ฐานการเรียนรู้ที่ 6 การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง,ฐานการเรียนรู้ที่ 7 การสีข้าว ที่ทำในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ซึ่งองค์ความรู้แต่ละฐานการเรียนรู้มีความสอดคล้องเกื้อกูลกัน อาทิ การนำมูลสัตว์ทำเป็นปุ๋ยใส่ในแปลงพืชผัก , นำแกลบ รำข้าว ที่ได้จากการสีข้าว ไปเลี้ยงสัตว์ หรือทำปุ๋ย ,นำน้ำจากบ่อเลี้ยงปลาที่ต่อส่งน้ำในแปลงพืชผักออกมาโดยใช้อุปกรณ์ที่คิดและปรับปรุงเองโดยหลักการกาลักน้ำ และเพิ่มความดันน้ำ โดยไม่ใช้ไฟฟ้าเรียกว่า พญาแล้งให้น้ำ เพื่อต่อเข้าไปในสวนรดน้ำต้นไม้ พืชผัก รวมทั้งมีการปลูกพืชหลายชนิดผสมผสานกันทำให้มีรายได้เข้ามาตลอดปี และขณะนี้ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจต่อไป สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. ที่เป็นศูนย์หลักอยู่ทั้งหมด 25 แห่ง โดยคัดเลือกจากหลักการโซนนิ่ง ซึ่งจะมีการจำแนกพื้นที่ ที่มีความเหมาะสม ร่วมกับวิถีการดำรงชีวิตของเกษตรกร จึงเกิดฐานการเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจในด้านการเกษตรได้ทำการศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ สามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตที่ได้ เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม การปรับปรุงบำรุงดิน พร้อมทั้งการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
14 พฤศจิกายน 2560 , 13:35 น. , อ่าน 161  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด