เกษตรเชียงใหม่แนะ เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูก

  
     เกษตรเชียงใหม่แนะเกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่มาจากปัจจัยการผลิตและค่าแรงงาน โดยปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ปุ๋ยและสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถลดลงได้ หากมีการใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบายในการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มุ่งปรับเปลี่ยนระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อย มาสู่การรวมกลุ่มที่สามารถใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลในการผลิตและเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น เพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันสามารถเข้าถึงตลาดและมีอำนาจต่อรองทางการตลาดในระดับอาเซียนเพิ่มมากขึ้น
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีข้อแนะนำให้แก่เกษตรกร เพื่อนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการเพาะปลูกของตนเอง โดยมุ่งเน้นการลดรายจ่ายเพิ่มมูลค่าผลผลิต ได้แก่ การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ควรใส่ปุ๋ยตามความต้องการของพืชในช่วงเวลาที่เหมาะสม คือช่วงอายุ 1 -2 เดือนแรกและผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ในไร่นาร่วมด้วย ก็จะสามารถลดต้นทุนได้ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง รวมถึงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมี อาทิ การใช้เชื้อราบิวเบอร์เรียในการป้องกันกำจัดแมลง การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อป้องกันกำจัดโรค เช่น โรคเมล็ดเน่า รากเน่า หัวหรือเง่าเน่าและโคนเน่า ซึ่งเชื้อราทั้งสองชนิดนี้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาความรู้การเพาะปลูกให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เกษตรกรท่านใดที่สนใจสามารถขอคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ทุกอำเภอ หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ หรือเบอร์โทรศัพท์ 053 – 112 – 4789
กัญญารัตน์ เรือนใจ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
15 พฤศจิกายน 2560 , 15:52 น. , อ่าน 214  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย