กสทช. “จัดคลินิกสัญจรฯ” ลงพื้นที่เชียงใหม่

  
    สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดคลินิกสัญจร แนะแนวทางการยื่นเอกสาร ในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิพนธ์ จงวิชิต ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการแทน ผู้จัดการสำนักงานกองทุนฯวิจัยและพัฒนา สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย และพัฒนาศักยภาพของประเทศให้เท่าเทียมกับนานาประเทศ ผ่านการจัดสรรเงินให้แก่โครงการที่ขอรับทุนต่างๆ จากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เพื่อวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคมในประเทศไทย โดยได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก ยื่นขอรับทุนสนับสนุนเข้ามาโดยตลอดและพบว่ามีผู้ประสงค์ยื่นขอรับทุนเป็นจำนวนมากเสนอโครงการไม่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ เท่าที่ควร จึงได้กำหนดให้มีการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง คลินิกสัญจรแนะแนวทางการยื่นเอกสาร ในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อแนะแนวทาง ให้ความรู้ และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับทางการยื่นเอกสารในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ในปี 2561 ให้แก่ผู้ที่สนใจจะเสนอขอรับทุน จากกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยการเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ทำให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน สำหรับ ในปี 2561 นี้ทาง กสทช. ได้มีมติเห็นชอบกำหนดกรอบวงเงินการจัดสรรทุนโดยแบ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทุนประเภทที่ 1 จำนวน 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ให้หน่วยงานจากภายนอกยื่นข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบหัวข้องานวิจัยที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด และทุนประเภทที่ 2 จำนวน 670 ล้านบาท คณะกรรมการบริหารกองทุนจะดำเนินการกำหนดขอบเขตของงาน(TOR) ที่สอดคล้องตามนโยบายและแผนของกองทุน ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกยื่นเสนอโครงการ เพื่อให้เกิดกระบวนการดำเนินการที่เป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลด้วย ทั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำคณะทำงาน พร้อมทั้งผู้แทนเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กลุ่มชาติพันธุ์ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอีกด้วย
 
16 พฤศจิกายน 2560 , 16:16 น. , อ่าน 192  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี