อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ พช. ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปี 2561 ที่ ห้องวีระวรรณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายการทำงาน และแนะแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมเน้นย้ำให้เร่งดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล “โครงการตลาดประชารัฐ” ในการขับเคลื่อนพัฒนาตลาดใหม่ และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้เป็นตลาดที่มีคุณภาพ เป็นที่นิยม สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ อันจะส่งผลดีในการแก้ไขปัญหาด้านอาชีพให้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป ทางด้าน นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชน ปีนี้ จะเน้นการดำเนินการในรูปแบบการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินงาน พร้อมทั้งดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลไปพร้อมกัน อาทิ “โครงการตลาดประชารัฐ” กรมการพัฒนาชุมชนมีตลาดที่เกี่ยวข้องกับ “โครงการตลาดประชารัฐ” จำนวน 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดคนไทยยิ้มได้ 2,155 แห่ง ตลาดของดีจังหวัด 76 แห่ง ตลาด Modern Trade ซึ่งเป็นตลาดที่เชื่อมโยงกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี โดยเน้นให้การดูแลช่วยเหลือเกษตรกร เกษตรกร OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้า ซึ่งทางกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง จะบูรณาการร่วมกันจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เข้าร่วมโครงการอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม “ตำนานน้ำต้น คนปั้นดิน” บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 อำเภอหางดง และกิจกรรม “หัตถกรรมไม้แกะสลัก” บ้านกิ่วน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ และพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นด้วย
 
17 พฤศจิกายน 2560 , 14:05 น. , อ่าน 175  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี