กรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศเข้าเยี่ยม สปข.3

  
    กรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศ เข้าเยี่ยมและหารือ แนวทางการประชาสัมพันธ์ ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ นางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ รองเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ พร้อมคณะกรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศ ที่เข้าเยี่ยมเพื่อขอบคุณที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ให้ความร่วมมือ ในการเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ และข่าวสารอื่นๆ เกี่ยวกับกิจการของกองทัพอากาศ พร้อมทั้งหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามระบบและสอดคล้องกับนโยบายของทั้ง 2 ฝ่ายด้วย ทั้งนี้ นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะตัวแทนองค์กรในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้เข้าร่วมหารือ แนวทางการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมอื่นๆร่วมกันกับกรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศในครั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้วย
 
17 พฤศจิกายน 2560 , 14:09 น. , อ่าน 185  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี