จังหวัดเชียงใหม่ เผยมาตรการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2561

  
    
นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาเตรียมการคือช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 – วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนถึง 60 วันห้ามเผา
จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการสั่งการระดับจังหวัด, ระดับอำเภอ, ระดับตำบล โดยใช้ระบบสั่งการแบบ Single command มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า อาทิ การจัดทำแนวกันไฟ การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน เพื่อลดปัญหาหมอกควัน ตามหลักการ “ เก็บฟืนออกจากไฟ ” เป็นการลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีในพื้นที่เกษตร มีการวางกำลังในลักษณะบูรณาการ โดยมีสถานีควบคุมไฟป่า (พื้นที่ป่าอนุรักษ์) จำนวน 14 สถานี อัตรากำลัง 460 นาย ส่วนมาตรการการรับมือ ช่วง 60 วันห้ามเผา ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ฝ่ายปกครองของอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และราษฎรในชุมชน ร่วมลาดตะเวน เฝ้าระวัง ดับไฟป่า พร้อมกับการบังคับใช้กฎหมาย ร่วมกันในลักษณะ “ ประชารัฐ ” ดำเนินการลาดตระเวนทางอากาศและกำหนดจุดพิกัดบริเวณที่เกิดไฟป่า เพื่อจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการ การเตรียมการรับมือกับปัญหาหมอกควันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน คือ แจ้งเตือนให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย งดออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง จัดเตรียมห้องสะอาด Clean room เพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง และจัดเตรียมห้องสะอาดไว้ที่บ้านหรือที่ทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษในอากาศ ทางเจ้าหน้าที่จะพ่นละอองน้ำเพื่อดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก และเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ อีกทั้งยังมีมาตรการสร้างความยั่งยืน โดยดำเนินโครงการตามพระราชดำริ เรื่องการปลูกป่าในใจคน การจัดกิจกรรม Kick off ห้ามเผาป่าและเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิดเป็นเวลา 60 วัน มีการระดมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ชุมชนรับรู้รับทราบถึงโทษภัยของหมอกควันและไฟป่า มอบนโยบายให้กับนายอำเภอ นายก องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และขอความร่วมมือของประชาชนในการรณรงค์งดการเผาป่า เผาขยะในที่โล่งทุกชนิด ในวันดังกล่าว มิเช่นนั้น ผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25 รัตนศิริ เต๋จา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
17 พฤศจิกายน 2560 , 17:52 น. , อ่าน 160  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย