จังหวัดเชียงใหม่ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้

  
    
จังหวัดเชียงใหม่ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศ เรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ โดยกำหนดว่าภายในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ห้ามมิให้ผู้ใดทำให้ก่อเกิดไฟทุกชนิด ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อเก็บหาของป่า ล่าสัตว์หรือกำจัดวัชพืชโดยใช้ไฟอย่างเด็ดขาด หากมีการจุดไฟเผาป่าหรือให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่ได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน 25 ไร่ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ มาตรา ๑๖ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงการสร้าง แผ้วถางหรือเผาป่า มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561 ของทุกปี โดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าไม้ ซึ่งได้สร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้การเผาป่า เพื่อเก็บของป่า ล่าสัตว์และเผาป่ากำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกโดยไม่มีการควบคุม จนเป็นสาเหตุที่สำคัญของการลุกลามเข้าไปติดป่าจนกลายเป็นไฟป่า จึงได้กำหนดให้ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ “เขตควบคุมไฟป่า” และกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ขึ้น
ทั้งนี้ ราษฎรต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่าในกรณีที่ราชการร้องขอและหากพบเห็นไฟไหม้ป่าบริเวณใดให้ช่วยกันดับและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่าในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดหรือโทรแจ้งที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2236
กัญญารัตน์ เรือนใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
17 พฤศจิกายน 2560 , 18:08 น. , อ่าน 158  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด