มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 14 สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ

  
    
ศาตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 14 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2560 ที่ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างอุดมศึกษาภายในและต่างประเทศ กิจกรรมในครั้งนี้มีสมาชิกเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จำนวน 9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันอุดมศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยจำปาสัก และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว รวมทั้งหมด 13 สถาบัน มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืนในประชาคมอาเซียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ภูมิปัญญาการประดิษฐ์โคม การตัดตุง ภูมิปัญญาการเขียนตัวอักษรล้านนา อีกทั้งยังมีการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในวัดสำคัญต่าง ๆ เช่น วัดสะดือเมือง วัดเจดีย์หลวง และมีการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทั้งนี้ ได้มีพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์สานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15 ให้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีอาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้รับมอบธง ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาจะเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งต่อไป
รัตนศิริ เต๋จา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
20 พฤศจิกายน 2560 , 16:03 น. , อ่าน 137  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย