เชียงใหม่ จัดงานหมู่บ้านล้านนา : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา และลานสรวงข่วงศิลป์

  
    สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานหมู่บ้านล้านนา : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา และลานสรวงข่วงศิลป์ เผยแพร่วิถีชีวิตชาวล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์
รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานหมู่บ้านล้านนา : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา และลานสรวงข่วงศิลป์ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการทำนุบำรุง และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีค่าเหล่านี้ ไปสู่เยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลาน รวมถึงผู้สนใจ ตลอดจนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ สะท้อนความเก่าแก่และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา และปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองให้ยั่งยืนสืบไป
กิจกรรมในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทเขิน นิทรรศการเรือนไทลื้อ เครื่องสักการะล้านนา และผ้านุ่ง ผ้าห่มล้านนา ,ฐานเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 8 ฐาน ได้แก่ ฐานปั้นดิน ฐานดุนโลหะ ฐานต้องฉลุกระดาษสา ฐานไม้ประดิษฐ์ ฐานประดิษฐ์ว่าว ฐานวาดภาพบนพัด ฐานมัดย้อม และฐานจิตรกรรมล้านนา โดยคิดค่าลงทะเบียนฐานละ 20 บาท สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมกิจกรรมของแต่ละฐาน การแสดงนิทรรศการภาพสีน้ำ โดยกลุ่มสีน้ำเชียงใหม่ ณ เรือนทรงปั้นหยา นอกจากนี้ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 15.30 น.จะมีการแสดงละครหุ่นมือ เรื่อง “บ้านขนมหวาน” และ “เทวดากับคนตัดฟืน” ตลอดจนการสาธิตการประดิษฐ์ตุ๊กตาหุ่นเงาและตุ๊กตาหุ่นสายอีกด้วย
 
22 พฤศจิกายน 2560 , 15:38 น. , อ่าน 182  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด