คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ... และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลุ่มน้ำในเขตภาคเหนือตอนบน
ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลุ่มน้ำในเขตภาคเหนือตอนบน พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง สภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ อุปสรรค และข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายและการประสานงานในพื้นที่จากหน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้ใช้น้ำ และภาคประชาชน เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ นำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ..... ต่อไป
ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำมีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี และเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลน การแย่งชิงน้ำ การใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือย ปัญหาน้ำท่วม การก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ การบุกรุกและการเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำ มีหลายหน่วยงานดำเนินการอยู่ตามอำนาจหน้าที่ซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับ ทำให้เกิดความไม่เป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้ต้องมีกฎหมายแม่บทเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำดำเนินการไปอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน และมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างแท้จริง
 
22 พฤศจิกายน 2560 , 20:00 น. , อ่าน 130  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย