คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดการประชุมวิชาการนวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0

  
    
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 45 ปี เตรียมจัดการประชุมวิชาการนวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0 ตามนโยบายของประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 45 ปี ในการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา จึงได้เตรียมจัดการประชุมวิชาการ 45 ปี เรื่อง นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0 เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้ทราบทิศทางของการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพที่สอดคล้องตามนโยบายของประเทศไทย “ไทยแลนด์ 4.0” รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้การวิจัยด้านสุขภาพ เพื่อร่วมกันหาแนวทางรับมือภัยคุมคามแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21
ทั้งนี้ สำหรับการจัดประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 89 เรื่อง รวมถึงการเผยแพร่ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของวิทยากรจากสถาบันต่างๆ จำนวน 22 แห่ง อาทิ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม 315 คน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0 ได้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กัญญารัตน์ เรือนใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
23 พฤศจิกายน 2560 , 13:55 น. , อ่าน 179  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด