สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป้าปี 2561 ขยายเกษตรกรเดินตามรอยพ่อ สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ 1.4 แสนราย เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เกษตรกร ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน

  
    
นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ เป็นนโยบายสำคัญในการนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฏีใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาน 2560 และดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถขยายผล ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรทั่วประเทศ ให้เกษตรกรมีความสมัครใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ จากทุกตำบลของประเทศไทยเพิ่มขึ้น ในปี 2561 อีกจำนวนกว่า 70,000 ราย รวมทั้งสิ้นประมาณ 140,000 ราย (ปี 2560-2561) ซึ่งน้อมนำหลักเกษตรทฤษฏีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกรตามภูมิสังคมแต่ละพื้นที่ โดยมุ่งหวังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอย่างคุ้มค่า
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทาน “ทฤษฏีใหม่”เมื่อปี พ.ศ. 2532 สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ให้กับเกษตรกร ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำในการเกษตร “เกษตรทฤษฏีใหม่” จึงเป็นระบบการเกษตรที่เน้นการจัดสรรทรัพยากรน้ำในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดสรรพื้นที่เพื่อใช้ในการเพาะปลูก ใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก จึงกำหนดการจัดแบ่งพื้นที่ เป็นสัดส่วน 30-30-30-10 คือ ขุดสระ ร้อยละ 30 / ปลูกข้าว ร้อยละ 30 / ปลูกพืชไร่,พืชสวน ร้อยละ 30 / ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด
เกษตรกรท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ในโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง” สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5332-4015
รัตนศิริ เต๋จา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
23 พฤศจิกายน 2560 , 13:58 น. , อ่าน 212  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด