ผู้ประกอบการ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสนใจลงทะเบียนตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ และตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ..//

  
    พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร และผู้สนใจ ชาวเชียงใหม่ ยังคงทยอยเดินทางมาลงทะเบียนตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ และตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1,500 คน ..// นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดให้พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้สนใจ ร่วมลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา จนถึงขณะนี้ มีผู้สนใจเดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ลงทะเบียนตลาดประชารัฐแล้วจำนวน 1,653 ราย โดยประเภทของตลาดประชารัฐที่มีผู้สนใจลงทะเบียนเป็นจำนวนมากคือตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จำนวน 834 ราย และ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ จำนวน 749 ราย ส่วนประเภทสินค้าที่ประสงค์จะจำหน่ายคือสินค้าโอทอป, สินค้าแปรรูปวิสาหกิจชุมชน และสินค้าเกษตร เป็นต้น และผู้ที่มาลงทะเบียนผู้ประกอบการมากที่สุด คือ กลุ่มโอทอป ,พ่อค้า /แม่ค้า ,ผู้มีรายได้น้อย และเกษตรกร โดยจังหวัดเชียงใหม่จะเปิดรับลงทะเบียนจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน นี้ ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง 25 แห่ง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยการลงทะเบียนนั้นผู้ที่สนใจจะต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเอง พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ แจ้งความจำนงเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาจำหน่าย และประเภทของตลาดที่ต้องการจะจำหน่ายสินค้า ซึ่งจะต้องยื่นลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัด/อำเภอของตนที่อาศัยอยู่จริง และต้องยื่นลงทะเบียน ณ จุดที่กำหนดไว้เพียงแห่งเดียว แต่สามารถเลือกตลาด 3 อันดับ ซึ่งหลังจากปิดการลงทะเบียนแล้ว จะนำข้อมูลของผู้ที่มาลงทะเบียนไปทำการจำแนกข้อมูล เพื่อพิจารณาจัดสรรพื้นที่ค้าขายไปยังตลาดต่างๆในโครงการต่อไป
 
24 พฤศจิกายน 2560 , 15:03 น. , อ่าน 179  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด