เชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น เชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนา สร้างความตระหนักให้ผู้สูงอายุในการจะเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อไป
ที่วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับเครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี รองประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และประธานเครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการรวมตัวกันของชมรมผู้สูงอายุซึ่งเป็นเครือข่ายโดยมีสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่เป็นแกนกลาง ทั้งหมด 25 อำเภอ และ หนึ่งเทศบาลนคร จัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุกว่า 2000 ชมรม ร่วมกันทำกิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นกิจกรรมด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ตลอดจนร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามความเชื่อของชาวล้านนา รวมถึงเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะพิธีสืบชะตาหลวง ที่จัดขึ้นสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว โดยได้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2542 dd>นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมของครูภูมิปัญญาท้องถิ่นจากอำเภอทั้ง 25 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ชมรมผู้สูงอายุอำเภอสันทราย นำเสนอภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน ,ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่วาง นำเสนอภูมิปัญญาจักสาน จักตอก ,ชมรมผู้สูงอายุอำเภอสารภี นำเสนอภูมิปัญญาการสาธิตการทำยาหม่องสมุนไพร เป็นต้น สำหรับ ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สูงอายุประมาณ 280,000 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี คาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ร้อยละ 20 ในปี 2564
 
26 พฤศจิกายน 2560 , 12:47 น. , อ่าน 110  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด