มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนาม “ปณิธานแห่งความร่วมมือการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
    สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนาม “ปณิธานแห่งความร่วมมือเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “ลูกช้างรักชีวิต”
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันลงนามใน “ปณิธานแห่งความร่วมมือเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ภายใต้โครงการ “ลูกช้างรักชีวิต” เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย สร้างการตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตให้แก่นักศึกษา และมีเป้าหมายเพื่อให้สถิติของการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่าง ๆ ของนักศึกษาลดลง รวมถึงเพื่อให้เกิดการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ลดการสูญเสียในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ขอบเขตความร่วมมือของทั้ง 4 ฝ่าย จะร่วมมือและสนับสนุนการจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามศักยภาพและสอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ เท่าที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะสามารถสนับสนุนได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อลดอุบัติเหตุและอุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
27 พฤศจิกายน 2560 , 15:41 น. , อ่าน 126  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย