จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 หวังฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้เข้าอบรม สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติและเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคม

  
    
ที่บริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี
สำหรับ การฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 จะจัดโครงการทั้งหมด 9 รุ่น รุ่นละ 100 คน โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 08 ธันวาคม 2560 ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นระบบสมัครใจ มีระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 12 วัน โดยจะอบรมภาคทฤษฎี 9 วัน และฝึกอาชีพ 30 ชั่วโมง ผู้ที่เข้ารับการอบรมมาจากการค้นหาและคัดกรองของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว แม่แตง แม่ริม ฝาง แม่อาย พร้าว หางดง ดอยเต่า สารภี เวียงแหง และอำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยใช้แนวทางการนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายตามประกาศ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ทั้งนี้ การฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด จะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ทักษะการดำเนินชีวิต การฝึกระเบียบวินัยการสร้างจิตสำนึก รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตน รวมทั้งทำให้สภาพจิตใจของผู้เข้าร่วมอบรมเข้มแข็งมากขึ้น ตลอดได้รับการพัฒนาอาชีพตามความชอบและถนัดอย่างเหมาะสม สามารถกลับไปใช้ในชีวิตได้อย่างปกติเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคมต่อไป
รัตนศิริ เต๋จา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
28 พฤศจิกายน 2560 , 16:47 น. , อ่าน 113  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด