จังหวัดเชียงใหม่ เร่งรัดนโยบายกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า..//

  
    จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในห้าจังหวัดนำร่องต้นแบบศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดที่มีมาตรฐาน ขณะที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เร่งดำเนินการตามนโยบายกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ด้วยการฉีดวัคซีน ..//
นางกุลวดี สวัสดี หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า สนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดที่มีมาตรฐานในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” ที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ซึ่งยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญในการดำเนินงานกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศ คือการจัดระบบศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด โดยตั้งเป้าหมายให้ทุกกลุ่มจังหวัดต้องมีศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด อย่างน้อย 1 แห่ง เพื่อใช้เป็นต้นแบบศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดที่มีมาตรฐาน ขณะนี้นำร่องไปแล้ว 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ,จ.นครราชสีมา ,จ.อุดรธานี ,จ.นครศรีธรรมราช และ จ.เชียงใหม่ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้มีภาคเอกชนจัดตั้งศูนย์บริบาลสุนัขจรจัดในรูปแบบมูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิสันติสุข เพื่อสุนัขและแมวจรจัด ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 สามารถรองรับสุนัขได้จำนวน 450 ตัว รองรับแมวได้จำนวน 150 ตัว และมูลนิธิพิทักษ์รักษ์สัตว์เพื่อสังคม (Care For Dogs Foundation) ดำเนินการในปี พ.ศ. 2549 รองรับสุนัขได้จำนวน 80 ตัว ส่วน Lanna Dog Welfare ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 เน้นการควบคุมประชากรสุนัขโดยการทำหมัน
อย่างไรก็ตาม จากรายงานสถานการณ์โรคของงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าได้เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วจำนวน 3,666 ราย ดังนั้น สิ่งสำคัญในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์คือการฉีดวัคซีนในสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค อาทิ สุนัขและแมว ตลอดจนเน้นให้ผู้ถูกสุนัขหรือถูกแมวกัด ข่วนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกราย โดยต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน 5 เข็ม หรือต้องฉีดให้ครบถ้วนตามโปรแกรมการนัด ทั้งนี้สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมเตือนประชาชนให้ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกสุนัขหรือแมวกัดด้วย คาถา 5 ย. “อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแย่ง อย่าหยิบ อย่ายุ่ง กับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ หรือไม่ทราบประวัติ” จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และหากถูกสุนัขหรือแมวกัดรีบล้างแผล ใส่ยา กักสุนัข หาหมอ
 
29 พฤศจิกายน 2560 , 10:13 น. , อ่าน 110  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด