สคบ. ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำร่างกฎหมาย

  
    
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ สคบ.ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนา “รับฟังความความคิดเห็นต่อ ร่างกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระ อำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภคและการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ตามมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓” ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสมาคม มูลนิธิ ผู้ประกอบธุรกิจ อาจารย์ นักศึกษา เครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมรับฟังการร่างกฎหมายในครั้งนี้กว่า 250 คน
ด้านพลเอกสุชาติ หนองบัว สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๖ ได้บัญญัติไว้ว่า สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลย่อมมีสิทธิ์รวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภค ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างกฎหมาย จึงได้จัดทำโครงการสัมมนารับความคิดเห็นในครั้งนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกมิติอย่างครบถ้วน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมการสัมมนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อดำเนินการพิจารณา แก้ไข ปรับปรุงร่างกฎหมายนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปซึ่งการมีกฎหมายดังกล่าวจะทำให้ประชาชนมีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค โดยองค์กรดังกล่าวจะจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระและได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดรับฟังความคิดเห็น รวม 4 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการจัดทำร่างกฎหมาย
กัญญารัตน์ เรือนใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
29 พฤศจิกายน 2560 , 18:05 น. , อ่าน 88  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด