สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์พืชเสพติด

  
    ผู้อำนวยการสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด นำคณะเจ้าหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบติดตามสถานการณ์พืชเสพติด(NCS)ให้กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 หวังปรับปรุงข้อมูลการตัดทำลายให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น นางทิพาพร ทัศนภักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการลงข้อมูลโปรแกรมระบบติดตามสถานการณ์พืชเสพติด (NCS) แก่กำลังพลของกองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบติดตามสถานการณ์พืชเสพติด (NCS) รวมทั้ง เป็นการปรับปรุง พัฒนาระบบเพื่อทำให้ข้อมูลการเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นไม่คลาดเคลื่อน ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ทั้งนี้ ระบบติดตามสถานการณ์พืชเสพติด(NCS) ดังกล่าว จะช่วยทำให้ทราบข้อมูลการสำรวจ แปลงฝิ่น ที่เข้าตัดทำลาย พื้นที่ตัดทั้งในเป้าหมายและนอกเป้าหมาย ตลอดจนทราบถึงสถานการณ์ฝิ่นในปัจจุบันและในอนาคต อย่างไรก็ตาม สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดจะได้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยตัดทำลายไร่ฝิ่นอีกครั้งในระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค.60 นี้ เพื่อที่จะได้นำปัญหา อุปสรรคที่พบเจอมาทำการพัฒนาปรับปรุง ให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
 
30 พฤศจิกายน 2560 , 09:54 น. , อ่าน 69  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด