คณะกรรมการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีรับฟังความเห็นเพื่อจัดทำแผนปฏิรูปฯ..//

  
    คณะกรรมการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนการปฏิรูปโดยจัดลำดับความสำคัญของเรื่องเร่งด่วน พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาและแนวทางตามโครงการพระราชดำริมาประยุกต์ใช้และขยายผล..//
ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานอนุกรรมการการมีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมงานกว่า 300 คน
ด้านดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ขณะนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าว คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นใน 5 ภูมิภาค เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะได้มีการจัดนำเสนอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดที่กรุงเทพมหานครในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ต่อไป
ทั้งนี้ ได้กำหนดประเด็นในการปฏิรูปไว้ 6 เรื่องสำคัญ ประกอบด้วย 1.ทรัพยากรทางบก 2.ทรัพยากรทางน้ำ 3.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4.ความหลากหลายทางชีวภาพ 5.สิ่งแวดล้อม 6.ระบบบริหารจัดการ สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ผ่านทางเฟสบุค คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือที่ไลน์ร่วมปฏิรูปสิ่งแวดล้อม และที่อีเมล์ nre.reform@gmail.com
 
2 ธันวาคม 2560 , 16:59 น. , อ่าน 102  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด