กอปศ.จัดเวทีระดมความคิดเห็นปฏิรูปการศึกษาไทย ภาคเหนือ

  
    คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเวทีประชุมระดมความคิดเห็น ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงาน เครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจกว่า 800 คน ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการระดมความคิดเห็นและรับฟังปัญหาด้านการศึกษาจากองค์กรภาคการศึกษาและเครือข่ายทางการศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เช่น ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และพระสงฆ์ ของพื้นที่ภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด โดยมีการตั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาไทยอย่างหลากหลาย อาทิ ประเด็นเด็กเล็ก ครู อาจารย์ การจัดการเรียนการสอน การปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานด้านการศึกษา การศึกษาภาคเอกชน อุดมศึกษา และอาชีวศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ นำมากลั่นกรอง เพื่อนำเสนอการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของชาติต่อไป ศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา กล่าวว่า การปฏิรูปประเทศไทยมีทั้งหมด 11 ด้าน ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาไทย ณ ขณะนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานในการสร้างคนให้มีคุณภาพ ศักยภาพ พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมดังกล่าวเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งสิ้นกว่า 800 คน ซึ่งภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) จะได้ดำเนินรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต
 
16 ธันวาคม 2560 , 17:01 น. , อ่าน 121  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี