สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงพื้นที่พบปะประชาชนครั้งที่ 38 ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขต่อไป ที่ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นำโดยนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกว่า 20 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะกรรมาธิการสามัญต่างๆของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา อุปสรรค ในด้านต่างๆทางจากส่วนราชการและจากประชาชน เพื่อนำไปสู่การดำเนินการแก้ไข ภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังเป้าหมายที่ว่า “สะท้อนปัญหา นำพาแก้ไข ห่วงใยประชา” ซึ่งโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2557 ปัจจุบันดำเนินการมาแล้วจำนวน 37 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 38 ซึ่งผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั้งสิ้น 10,189 รายสามารถดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้วจำนวน 7,803 รายคิดเป็นร้อยละ 76.58 และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2,386 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.42 ทั้งนี้ นอกจากจะเปิดเวทีรับฟังปัญหาต่างๆแล้ว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังได้แบ่งคณะลงพื้นที่เป็น 5 คณะ เพื่อรับฟังปัญหาด้านต่างๆจากหน่วยงานและประชาชนอย่างใกล้ชิด ได้แก่ คณะที่ 1 รับฟังสภาพปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม คณะที่ 2 ศึกษาสภาพปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ณ จุดรับซื้อลำไย อำเภอจอมทอง คณะที่ 3 ศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาระบบให้บริการของคณะทันตแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะที่ 4 ร่วมทำกิจกรรมและรับฟังปัญหาของเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ และคณะที่ 5 พบกลุ่มสตรี ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สร้างความยินดีแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
 
16 ธันวาคม 2560 , 18:05 น. , อ่าน 112  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี