มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมระดับชาติ การจัดการศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศ ครั้งที่ 3

  
    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมระดับชาติ การจัดการศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย ครั้งที่ 3 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะด้านสารสนเทศ เสริมสร้างความพร้อมในการเข้าประเทศไทย 4.0
รองศาสตราจารย์ ดร. ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดการประชุมระดับชาติ เรื่อง การจัดการศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ยุคประเทศไทย 4.0” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมระดับชาติการจัดการศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีสาระสำคัญของการประชุม 4 ประเด็น ประกอบด้วย การจัดหลักสูตร, การเรียนการสอนและการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ, การวิจัย: พัฒนาวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ยุคประเทศไทย 4.0 และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภายในงานจะมีการปาฐกถาพิเศษ และการอภิปรายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุติ รวมไปถึงจะมีการประชุมกลุ่มย่อย “การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ยุคประเทศไทย 4.0” การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การรู้สารสนเทศ และการรู้ดิจิทัลยุคประเทศไทย 4.0 เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถดำเนินกระบวนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่สอดคล้องกับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 และให้นักวิชาชีพสารสนเทศสามารถใช้ศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะในงานด้านสารสนเทศที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 อีกทั้งยังเป็นการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมถึงสร้างความร่วมมือและเครือข่ายทางวิชาการของผู้สอน ตลอดจนการวิจัยของนักวิจัยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในระดับชาติ
 
22 มกราคม 2561 , 14:26 น. , อ่าน 132  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย