กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัวเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือใหม่ ..//

  
    กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการทำงาน เปิดตัวเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือใหม่ มาตรฐานใหม่ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย ครั้งแรกของการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน..// ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ร่วมเปิดตัวเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือใหม่ WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH : มาตรฐานใหม่ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีภาครัฐเป็นแกนกลางในการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน อ้างอิงแหล่งที่มาได้จากฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้นำในการประสานความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยว จากเจ้าของข้อมูลในพื้นที่ ชุมชนท้องถิ่นทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะมีกลไกของศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล ก่อนที่จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ และMobile Application โดยในช่วงที่ผ่านมา เจ้าของข้อมูลในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันจัดทำข้อมูลที่มีคุณภาพเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของประเทศ กว่า 3,000 รายการ และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ภายในเว็บไซต์ได้มีการกำหนดตราสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบ คือ ตราสัญลักษณ์ official หมายถึง ข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการตรวจสอบทางทะเบียนจากฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมาย ตราสัญลักษณ์ Verified หมายถึง ข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานรัฐผู้ดูแลข้อมูลโดยตรงในพื้นที่ และตราสัญลักษณ์ Standard หมายถึง มาตรฐานการรับรองต่างๆ ในด้านการท่องเที่ยว ที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้ออกให้ เพื่อยืนยันความมีมาตรฐานด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน นอกจากนี้ Thailand Tourism Directory ยังมุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง เพื่อเพิ่มโอกาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่หลากหลายด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มีมากขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบัน Thailand Tourism Directory พร้อมให้บริการแล้วทั้งบนเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นมือถือ โดยสามารถใช้งานได้ถึง 3 ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน พร้อมมีระบบรับแจ้งแก้ไขข้อมูล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ ได้ร่วมกันแจ้งปรับปรุงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันมากที่สุด
 
23 มกราคม 2561 , 16:13 น. , อ่าน 105  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด