ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1

  
    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พร้อมเปิดนิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ของเขตสุขภาพที่ 1เนื่องในวาระครบ 100 ปี ที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดนิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ของเขตสุขภาพที่ 1 ในวาระครบ 100 ปี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับองค์กร ภาคีเครือข่าย ดำเนินกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดปี 2561 โดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นองค์กรหลักของประเทศด้านสุขภาพและเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน สนับสนุน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมทุกมิติ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้มีความเป็นเลิศครบทุกด้าน โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาไปสู่การดำเนินงานสาธารณสุข ในศตวรรษที่ 2 ให้ประชาชนมีสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุข และมีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้ทุกเขตสุขภาพและโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ ร่วมการเฉลิมฉลองด้วยกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการแก่ประชาชนตลอดทั้งปี สำหรับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เขตสุขภาพที่ 1 ประกอบด้วย 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ น่าน และจังหวัดพะเยา เป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ทรงคุณค่าของโครงการในพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกของหน่วยงานแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี หรือ หน่วยแพทย์ พอ.สว เมื่อปี 2512ที่บ้านสามหมื่น อำเภอเชียงดาว หรือ อำเภอเวียงแหง ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตลอดจนมีผลงานที่เป็นต้นแบบด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรม ควรค่าแก่การจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์และเผยแพร่ประโยชน์แก่สาธารณชน ภายใต้การพัฒนาที่มุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะเป็นหน่วยงานด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ในโอกาสที่การสาธารณะสุขไทยจะมีอายุครบ 100 ปีเขตสุขภาพที่ 1 ได้จัดกิจกรรม เปิดอาคาร 100 ปี สธ. กิจกรรมปรับปรุงโรงพยาบาลให้มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการเยียวยาผู้ป่วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางประวัติศาสตร์สาธารณสุขที่สำคัญของแต่ละพื้นที่ การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กลาง การแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์และพัฒนาการของสาธารณสุขไทย การจัดตั้งหอจดหมายเหตุสุขภาพไทย การรวบรวมเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และสื่อโสตทัศน์ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลการสาธารณสุขไทยแก่ผู้ที่สนใจต่อไป
 
23 มกราคม 2561 , 16:55 น. , อ่าน 165  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี