จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าสร้างเครือข่ายเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรม "เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด" รุ่นที่ 2 เน้นสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด” รุ่นที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชน ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ที่มีอัตราเสี่ยงในการถูกชักจูงให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่าย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจุดมุ่งหมายตามกลไกยุทธศาสตร์ในการลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และนำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน เน้นกระบวนการป้องกัน กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กำหนดเป้าหมายสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน ด้วยการสร้างความตระหนักให้เยาวชนชนได้เห็นถึงความสำคัญและผลกระทบจากปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ที่อาจขึ้นได้ในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในพื้นที่ ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี จาก 25 อำเภอ อำเภอละประมาณ 8 คน รวมผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 200 คน โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่นๆ ละ 100 คน ซึ่งการอบรมในรุ่นที่ 2 นี้ จะดำเนินการระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 หลังจากเสร็จสิ้นจากการฝึกอบรม ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีโอกาสเข้าเป็นแนวร่วมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ช่วยเหลือกิจกรรมเจ้าหน้าที่และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์แก่สังคมต่อไป
 
24 มกราคม 2561 , 16:13 น. , อ่าน 172  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี