BEDO จัดงาน BEDO สัญจร 2018 ในพื้นที่ภาคเหนือ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    BEDO จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพที่ยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตของเราทุกคน” ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวิภาพ หรือ BEDO พร้อมด้วย นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพที่ยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตของเราทุกคน” สัญจรในระดับภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2561 ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวิภาพ กล่าวว่า ในปี 2561 BEDO ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการทำงานในระดับพื้นที่มากขึ้นใน 6 ภูมินิเวศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ให้เกิดการรับรู้ เพื่อให้เกิดการประสานพลังในการขับเคลื่อนงาน จึงจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สัญจร ขึ้น ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และมีทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณค่าอยู่เป็นจำนวนมาก นำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ภายในงาน BEDO สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) จะมีการนำเสนอข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่น่าสนใจของดินแดนล้านนา โดยการจัดแสดงในรูปแบบการเล่าเรื่อง นิทรรศการมีชีวิต รวมทั้งมีวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ในภาคเหนือ กว่า 30 ชุมชน เข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการ การเปิดเวทีเสวนา ตอบปัญหาธุรกิจและให้คำปรึกษาด้านการสร้างธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ กิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม BIO GANG ของเยาวชนภาคเหนือในด้านการปลูกพืชอนุรักษ์สวนสมุนไพรล้านนา การแสดงมินิคอนเสิร์ต การเข้าชมทัศนียภาพความงามของอุทยานหลวงราชพฤกษ์และเรียนรู้แนวคิด “ป่าครอบครัว” ที่ BEDO ได้จัดทำขึ้นในงานนี้ด้วย
 
25 มกราคม 2561 , 15:47 น. , อ่าน 135  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย