เชียงใหม่ เชิญชวนเตียวขึ้นดอยเกิ้ง สืบสานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยเกิ้ง ประจำปี 2561

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยเกิ้ง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 สืบสานฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ นายสอ ใจมา อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) อำเภอดอยเต่า เปิดเผยว่า อำเภอดอยเต่าร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงศรัทธาสาธุชนจากหลายพื้นที่ จัดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยเกิ้งและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม อำเภอดอยเต่า ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561ขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสสักการะพระบรมธาตุดอยเกิ้ง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอดอยเต่า รวมถึงเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ของประชาชนในพื้นที่อีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอดอยเต่าให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบกันอย่างทั่วถึงอีกด้วย สำหรับวัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในป่าบนเทือกเขา ห่างจากหมู่บ้านระยะทางกว่า 14 กิโลเมตร ภายในวัดมีปูชนียสถานที่สำคัญ คือ เจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนพระนลาฏเบื้องซ้าย (กระดูกหน้าผากด้านซ้าย) ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่า พระนางจามเทวีได้ขึ้นมานมัสการพระบรมธาตุดอยเกิ้ง เมื่อครั้งที่จะมาครองเมืองหริภุญชัย(ลำพูน) เมื่อ พ.ศ. 1200 จากนั้นในปี 2463-2464 พระครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ได้ขึ้นมาบูรณะและสร้างเจดีย์ครอบเจดีย์องค์เก่าไว้ และในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2464 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้เสด็จขึ้นมานมัสการพระบรมธาตุดอยเกิ้ง พร้อมกับนมัสการพระครูบาเจ้าศรีวิชัย ต่อมาได้ถูกทิ้งให้รกร้างมาจนถึง พ.ศ. 2529 จนกระทั่งครูบาบุญศรี อภิปุณโณ ธุดงค์ขึ้นมาและได้บูรณะสร้างเสนาสนะต่างๆ ให้สมบูรณ์จวบจนปัจจุบัน ทั้งนี้ งานประเพณีดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสรงน้ำพระธาตุจำลอง การแสดงพระธรรมเทศนา การแสดงซอพื้นเมือง การประกวดขบวนแห่ครัวทานแบบล้านนา การแสดงดนตรีฉลองสมโภช และในวันที่ 31 มกราคม ร่วมแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุดอยเกิ้ง ประเพณีเตียวขึ้นดอยเกิ้ง หรือ เดินขึ้นดอยเกิ้ง ซึ่งมีความเชื่อว่าจะเป็นมหากุศลจากแรงศรัทธาและความตั้งใจในการเดินขึ้นดอย ตลอดเส้นทางจะมีโรงทานและจุดบริการประชาชน เพื่อบริการน้ำดื่ม อาหารและยา รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ดูแลปฐมพยาบาลผู้ป่วยทุกจุด และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยเกิ้ง ครั้งที่ 11 ในวันที่ 29-31 มกราคม 2561 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ให้คงอยู่สืบไป
 
26 มกราคม 2561 , 15:57 น. , อ่าน 111  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี