จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมโครงการการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในเขตพื้นที่สูงทั้งระบบ

  
    
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมโครงการการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในเขตพื้นที่สูงทั้งระบบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนด้วยพหุวิทยาการช่วยเด็กให้มีโอกาสที่ดีในอนาคต
ที่โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการประชุม โครงการการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในเขตพื้นที่สูงทั้งระบบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนด้วยพหุวิทยาการ โดยมีหลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการพร้อมกันจัดขึ้น ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาพบว่า ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่และหลายโรงเรียนยังขาดโอกาสและประสบปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ดังนั้นในการขับเคลื่อนงานในอนาคตหากเชื่อมโยงกับโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแลของตำรวจตระเวนชานแดน จะทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ในกรณีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที และ ดิจิตอล เพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงดาวเทียมและเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้ ส่วนการจัดทำเรื่องความรู้ เห็นว่าการศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะส่วนใหญ่เด็กไม่ได้รับการสนับสนุนให้เรียนหนังสือ ดังนั้นโครงการการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในเขตพื้นที่สูงทั้งระบบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนด้วยพหุวิทยาการจึงเป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ ประกอบอาชีพได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้แก่ ครูบนพื้นที่สูงที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้ดียิ่งขึ้น //////// กาญจนา สุขจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
29 มกราคม 2561 , 15:57 น. , อ่าน 140  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด