เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาพอนาคตการอุดมศึกษาไทย..//

  
    
เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา เพื่อร่วมกำหนดทิศทางขององค์กรอุดมศึกษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ..//
ที่ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ Foresight higher education,Foresight Thailand ในการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปี 2561 เรื่องภาพอนาคตการอุดมศึกษาไทย โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา จัดขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทุกด้านอย่างรวดเร็วสถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีการปรับตัว และเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทยได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ รวมทั้ง บางแห่งได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของต่างประเทศในการเปิดสอนหลักสูตรร่วมกัน อีกทั้งมหาวิทยาลัยบางแห่งได้มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติ หรือสอนสองภาษา เพื่อรองรับนักศึกษาจากทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลก จากการวิจัย ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่องผลกระทบโลกาภิวัตน์ ต่อการจัดการศึกษาในอีก5 ปีข้างหน้า ซึ่งได้คาดการณ์แนวโน้มสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาไทยไว้หลายประการ อาทิ การแสวงหาเอกลักษณ์ด้านคุณภาพ, การเชื่อมโยงเครือข่าย ,การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ,สถาบันอุดมศึกษามุ่งผลิตผลงานวิจัย จะเห็นได้ว่าอนาคตมีผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่มีอยู่ หลักการสำคัญในการพิจารณาไปข้างหน้าด้วยองค์รวมต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบ เป้าหมายสำคัญคือทิศทางการพัฒนาประเทศที่จะก้าวไป สถาบันอุดมศึกษาเป็นด่านหน้าที่สำคัญ ในการเป็นผู้วางรากฐานในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากมีความพร้อมด้านบุคลากร งานวิจัย รวมทั้งความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ซึ่งคาดหวังว่า เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ตลอดจนผู้บริหาร และผู้เข้าที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจกับเทคนิคการมองอนาคตและสามารถนำไปประกอบกำหนดทิศทางวางแผนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ภาพอนาคตการอุดมศึกษาไทย ในบริบทที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
 
29 มกราคม 2561 , 16:21 น. , อ่าน 117  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด