ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมเร่งผลักดันโครงการเร่งด่วน แก้ปัญหาผู้โดยสารคับคั่ง

  
    ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เร่งผลักดันโครงการเร่งด่วนแก้ปัญหาผู้โดยสารคับคั่ง เน้นเพิ่มพื้นที่อาคารผู้โดยสาร ที่จอดรถและช่องจราจร
นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมเร่งผลักดันโครงการเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาความคับคั่งของผู้โดยสาร ระหว่างรอการดำเนินงานตามแผนแม่บทท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้นจะดำเนินการภายในเดือนเมษายน 2561 อาทิ การปรับปรุงป้ายบอกทางเพื่อปรับเปลี่ยนการเข้า – ออก ของผู้โดยสาร, เพิ่มพื้นที่บริเวณหน้าชานชาลาอาคารผู้โดยสาร ด้วยการรื้อย้ายสวนหย่อม, จัดเจ้าหน้าที่ตรวจค้นให้เพียงพอกับจำนวนเครื่อง X – ray, เพิ่มช่องทางเข้าอาคารสำหรับการขนถ่ายสินค้าและเจ้าหน้าที่, เพิ่มเคาน์เตอร์สำหรับผู้โดยสาร Self Check – in อีก 3 เคาน์เตอร์, ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นห้องสัมภาษณ์พิเศษสำหรับด่านควบคุมโรคและด่านจัดหางาน ระยะกลาง จะดำเนินการภายในปี 2562 ในเรื่องปรับปรุงทางสัญจร เพิ่มพื้นที่ผิวการจราจรบริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสาร , ปรับปรุงพื้นที่บริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ, ก่อสร้างที่จอดรถบัสเพิ่มเติม บริเวณด้านทิศใต้อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ, ปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้าชั้น 2 เป็นห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ, ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้านทิศเหนือ สำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์และพื้นที่จอดรถ
ทั้งนี้ ปริมาณการจราจรทางอากาศ (มกราคม – ธันวาคม 2560) มีอากาศยานพาณิชย์ ขึ้น – ลง 71,994 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 4.03 มีสายการบินที่บินประจำภายในประเทศ จำนวน 8 สายการบิน ทำการบินใน 13 เส้นทาง และสายการบินระหว่างประเทศ จำนวน 26 สายการบิน ทำการบินใน 23 เส้นทาง มีเที่ยวบินเฉลี่ย 221 เที่ยวบินต่อวัน มีจำนวนผู้โดยสาร 10.23 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 8.30 เฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศมีประมาณ 2.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.72 ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้โดยสารชาวจีนกว่า 1.42 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณร้อยละ 15 สำหรับปริมาณการขนถ่ายสินค้า ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 6.53
 
1 มีนาคม 2561 , 12:23 น. , อ่าน 119  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย