จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 เปิดโอกาสให้ผู้ที่ด้อยโอกาส และผู้พิการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดในกิจกรรมทางศาสนาระดับจังหวัด จากนั้นนักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และรับฟังพระธรรมเทศนา จากพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง และการบรรยายธรรมโดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด จำนวน 4 คน คือ เด็กหญิงณัฐนรีย์ พันธ์เขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่, เด็กหญิงนนท์ณัชชา ธัญญธนานนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง, นางสาวธันวารัตน์ กองมี โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม และนางสาวหอมนวล จิกต๊ะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง “โอวาทปาติโมก” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต หรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 คือ เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารโดยมิได้นัดหมาย พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ เป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆ องค์ และเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ
กิจกรรมในครั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ด้อยโอกาส บุคคลที่บกพร่องทางร่างกาย ผู้พิการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และถือปฏิบัติธรรม สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ทำจิตใจให้ผ่องใส และประพฤติปฏิบัติตนด้วยคุณธรรม จริยธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมกันรำลึกถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา
 
1 มีนาคม 2561 , 16:31 น. , อ่าน 108  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย