สถานการณ์หมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน หลัง Kick Off “51 วันไม่เผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน”

  
    สถานการณ์หมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ค่า PM10 สูงขึ้น แต่ยังไม่เกินมาตรฐาน ย้ำทุกภาคส่วนช่วยกันกำกับดูแล พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุกพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น สถานการณ์หมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่มีการ Kick Off “51 วันไม่เผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา พบว่า สภาพอากาศในพื้นที่บริเวณตัวเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ช่วงเช้าถูกปกคลุมหนาทึบด้วยหมอกควัน จนทำให้ไม่สามารถมองเห็นดอยสุเทพจากระยะไกลได้ตามปกติ ขณะนี้ ค่า pm10 ของจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีค่าเกินมาตรฐานและเกณฑ์คุณภาพ อากาศอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในตำบลช้างเผือก และตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 11.00 น. ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยวัดได้ 117 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 90 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับขณะที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งก่อนหน้าวัน Kick Off ค่า PM10 พุ่งทะลุค่ามาตรฐานถึง 128 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ณ วันนี้วัดค่าได้ 85 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งต่ำกว่าเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาถึง 43 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาปัญหาไฟป่าและหมอกควันในเขตพื้นที่ภาคเหนือ อีกด้วย ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยกันสอดส่องดูแล พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุกพื้นที่ หากพบเบาะแสผู้กระทำความผิด สามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2236 หรือโทร 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้กระทำความผิดจะถูกดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนผู้ชี้เบาะแสการเผา เพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิด จะมีรางวัลนำจับรายละ 5,000 บาท
 
2 มีนาคม 2561 , 13:19 น. , อ่าน 131  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี