สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดพิธีถวายสักการะ“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ วางพานพุ่มถวายสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จึงได้จัดพิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย รวมถึงเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมาตรฐาน ฝีมือแรงงานให้ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึงอีกด้วย นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” การจัดพิธีมอบป้ายเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ และการจัดแสดงนวัตกรรมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจจากหน่วยงานในเครือข่ายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่อย่างหลากหลาย
 
2 มีนาคม 2561 , 19:15 น. , อ่าน 120  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี