ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เสริมสร้างทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  
    ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เร่งเสริมสร้างทักษะ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดปัญหาการปลูกและเสพฝิ่นในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
พลโท สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ได้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต เสริมสร้างทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างโอกาส ตลอดจนองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพที่สุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการลงมือปฏิบัติ เนื่องจากพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะฝิ่นในขั้นรุนแรง โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาได้เข้าควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นได้เป็นจำนวนมาก จากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดปริมาณความต้องการฝิ่นของประชาชน โดยการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดฝิ่น การส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
ทั้งนี้ มาตรการที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา คือ การบำบัดรักษาอย่างครบวงจร ด้วยวิธีการจ่ายยาเมทาโดนและวิธีการบำบัดโดยอาศัยความเชื่อของชนเผ่ากะเหรี่ยง หรือที่เรียกว่าการบำบัดแบบจิตวิญญาณ การบูรณาการงานป้องกันให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย การส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เสพและครอบครัว ตลอดจนการสร้างป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม อย่างน้อย ตำบลละ 5 แปลง และร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในพื้นที่
 
3 มีนาคม 2561 , 13:49 น. , อ่าน 130  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย