จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมระดับจังหวัด หวังเชียงใหม่ไร้คอรัปชั่น

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมระดับจังหวัด เสริมสร้างพฤติกรรมเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ห้องภูมิรพีชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการตามแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบในหลายด้าน รวมถึงปรับกลไกการบริหารให้มีธรรมาภิบาล ปลอดคอรัปชั่นในทุกระดับ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยให้มีค่านิยมที่ดีงาม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ใฝ่รู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้อง โดยยึดหลักการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวเชียงใหม่ และต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ซึ่งถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติและจะต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วน ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมกว่า 80 คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ กลวิธีการป้องกันตนให้พ้นจากการทุจริต, เทคนิคการตรวจสอบและการเฝ้าระวังการทุจริตและกรณีศึกษา จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสอดส่องดูแล เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของตนเอง อันจะนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อยในสังคม และการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป
 
5 มีนาคม 2561 , 16:49 น. , อ่าน 124  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี