เทศบาลนครเชียงใหม่ รณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย เทศกาลปี๋ใหม่เมือง..//

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ เฝ้าระวังควบคุมดูแลตลาดสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ รณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย เทศกาลปี๋ใหม่เมือง สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค..//
นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “รณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย เทศกาลปี๋ใหม่เมือง ” เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมดูแลและพัฒนาสถานประกอบการกิจการตลาดสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้มีการประกอบกิจการได้อย่างถูกต้อง และถูกสุขลักษณะ เฝ้าระวังอาหารทุกชนิดให้มีความปลอดภัย ส่งผลให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ซื้อสินค้าจากตลาดที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ประกอบกับในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่จะมีประชาชนเข้ามาซื้อผัก ผลไม้นำไปประกอบอาหารเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็จะได้สร้างมั่นใจกับผู้บริโภคว่าได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย
นอกจากนี้ ยังได้มีการตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีประเภทยาฆ่าแมลงปนเปื้อนในผักและผลไม้ ตรวจหาสารฟอร์มาลิน สารโพลาในน้ำมันทอดซ้ำ สารฟอกขาว สารกันรา ตลอดจนรณรงค์บริโภคผักผลไม้ปลอดภัย การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลและกำจัดแมลงพาหะนำโรค อีกด้วย
 
7 เมษายน 2561 , 11:06 น. , อ่าน 94  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด