ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 14 รับหน้าที่อย่างเป็นทางการ

  
    ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คนที่ 14 เข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการ โดยเริ่มเข้าทำงานในตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เป็นวันแรก
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง (รวพส.) เป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คนที่ 14 โดยให้มีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
ด้านประวัตินายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คนที่ 14 เกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2503 อายุ 57 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ. ไฟฟ้า) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ ยังผ่านการอบรมในหลักสูตรสำคัญอีกมากมาย อาทิ หลักสูตร Advanced Management Program จาก Harvard Business School , หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, หลักสูตรหลักประจำวิทยาการทัพบก จากสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง, หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) เป็นต้น
ด้านประวัติการทำงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2556 - 2560 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมระบบส่ง ในปี 2560 – 30 เมษายน 2561 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คนที่ 14
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ทำการสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ และเริ่มเข้าทำงานวันแรกในตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 
5 พฤษภาคม 2561 , 18:00 น. , อ่าน 77  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย