จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง และเชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง ให้มีความโดดเด่นด้านอัตลักษณ์ของชุมชน พร้อมทั้งสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการจัดการหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านเป้าหมายเข้าร่วมโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว(OTOP Village) 8 เส้นทาง จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านต้นเปา หมู่ที่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง บ้านถ้ำง๊อบ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ และบ้านปางต้น หมู่ที่ 1 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง” 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย ในพื้นที่ 31 จังหวัด 99 อำเภอ 125 หมู่บ้าน ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4 ตั้งแต่เดือน เมษายน – กันยายน 2561 ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 อารยธรรมล้านนา (เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา 17 อำเภอ 20 ตำบล 21 หมู่บ้าน) เส้นทางที่ 2 ฝั่งทะเลตะวันออก (จันทบุรี ตราด ชลบุรี ระยอง12 อำเภอ 15 ตำบล 15หมู่บ้าน) เส้นทางที่ 3 อารยธรรมอีสานใต้ (นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 14 อำเภอ 15 ตำบล 19 หมู่บ้าน) เส้นทางที่ 4 .ฝั่งทะเลตะวันตก (เพชรบุรี ชุมพร ระนอง 4 อำเภอ 5 ตำบล 5 หมู่บ้าน) เส้นทางที่ 5 วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง (อยุธยา นนทบุรี 7 อำเภอ 7 ตำบล 10 หมู่บ้าน) เส้นทางที่ 6 อันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล 18 อำเภอ 18 ตำบล 19 หมู่บ้าน) เส้นทางที่ 7 วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง (หนองคาย บึงกาฬ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครพนม มุกดาหาร 22 อำเภอ 27 ตำบล 30 หมู่บ้าน) เส้นทางที่ 8 มรดกโลกด้านวัฒนธรรม (กำแพงเพชร ตาก 5 อำเภอ 6 ตำบล 6 หมู่บ้าน)
 
6 พฤษภาคม 2561 , 16:15 น. , อ่าน 63  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย