เชียงใหม่ เปิดตัวศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดตัวศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน้นให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นในด้านการอนุรักษ์และศึกษาการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน ที่บริเวณชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อพ.สธ.มรภ.ชม.) ซึ่งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ นี้ เป็นศูนย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับพระราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รวมถึงเพื่อให้บริการวิชาการและปลูกจิตสำนึกแก่หน่วยงาน สถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนทั่วไป ในด้านการอนุรักษ์ การศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร อันจะส่งผลดีในด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ร่วมสนองโครงการพระราชดำริฯ ได้แก่ เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม, เทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว, องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง และโรงเรียนป่าแป๋วิทยา อำเภอแม่แตง การแสดงนิทรรศการ ผลงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” และ “แนวทางในการเป็นฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนที่ร่วมสนองงานโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 400 คน
 
7 พฤษภาคม 2561 , 15:15 น. , อ่าน 62  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี