กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทีมลงพื้นภาคเหนือ เดินหน้าสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ จาก 15 จังหวัดภาคเหนือ ด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดคณะทำงานลงพื้นที่ภาคเหนือ เร่งทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน หวังสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เกี่ยวกับนโยบายการดำเนินการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ดำเนินการ “โครงการเน็ตประชารัฐ” ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลต้องการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระบบโทรคมนาคมของประเทศ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อันจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานของประเทศให้เข้มแข็ง ส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไป ด้าน นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ กำหนดจัดขึ้นทั่วทุกภูมิภาค เพื่อสร้างกระบวนการรับรู ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความร่วมมือในการบูรณาการการดำเนินงานด้านการจัดเก็บข้อมูลสถิติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงสร้างเครือข่ายในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดการกระจายข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงอีกด้วย ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะจัดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอและระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ และพนักงานแจงนับแต่ละจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้ รับทราบ การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจของประชาชน ต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของหมู่บ้าน ตาม“โครงการเน็ตประชารัฐ” ต่อไป
 
7 พฤษภาคม 2561 , 19:34 น. , อ่าน 61  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี