จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมนัดแรก ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาบ้านพักข้าราชการตุลาการเชิงดอยสุเทพ พร้อมยกร่างแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ร่วมภาครัฐ และภาคประชาชน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงาน ร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาบ้านพักข้าราชการตุลาการเชิงดอยสุเทพ เร่งฟื้นฟูให้กลับมาเป็นผืนป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม
ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อยกร่างคณะกรรมการและคณะทำงาน ร่วมภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการตุลาการเชิงดอยสุเทพ โดยมีตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน นำโดยนายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตำรวจ ทหาร เข้าร่วมการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมร่วมกันยกร่างแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคประชาชน
การประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมนัดแรกเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายหลังนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่หารือทางออกร่วมกับตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน และภาครัฐ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานในเบื้องต้น โดยในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการรังวัดพื้นที่จริงตามแนวเขตป่าดั้งเดิม และในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 จะมีกิจกรรม Kick Off ปลูกต้นไม้และพืชคลุมหน้าดินในพื้นที่ เช่น อินทนิล ตะแบก และหญ้าแฝก เป็นต้น เพื่อป้องกันน้ำหลาก และการพังทลายของหน้าดินในฤดูฝน
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมมีมติให้ยกร่างแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ 1 ชุด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ แม่ทัพภาคที่ 3, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษา สำหรับคณะทำงาน 2 ชุด ได้แก่ คณะทำงานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน เป็นคณะทำงาน, ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เป็นเลขานุการ และคณะทำงานปรับโครงสร้างเพื่อดำเนินการกับสิ่งปลูกสร้างให้กลับเป็นป่าที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ , รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน เป็นคณะทำงาน และเลขานุการ โดยเบื้องต้นที่ประชุม ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฝ่ายยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ทั้ง 3 คณะ พร้อมองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และขอบเขตการทำงาน โดยยังสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้เพื่อให้มีความเหมาะสม และมอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายความมั่นคง) จัดส่งให้หัวหน้าผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และแต่งตั้งต่อไป
 
7 พฤษภาคม 2561 , 20:51 น. , อ่าน 93  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย