กองทัพภาคที่ 3 ส่งมอบโครงการปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กองทัพภาคที่ 3 ส่งมอบโครงการปรับปรุงถนนเร่งด่วนสาย บ้านรินหลวง - บ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งให้พี่น้องประชาชน และแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ
พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานส่งมอบโครงการปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่บริเวณงานซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ้านรินหลวง - บ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายดำเนินการโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ด้วยการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการซ่อมปรับปรุงถนน โดยให้เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง การใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ และการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรอีกด้วย
สำหรับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2560 จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ งานซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านรินหลวง – บ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว ระยะทางรวม 3.5 กิโลเมตร มีประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 3 หมู่บ้าน 2,276 ครัวเรือน, งานซ่อมปรับปรุงถนนหมู่ที่ 5บ้านช่างคำหลวง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง ระยะทางรวม 1.2 กิโลเมตร มีประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 3 หมู่บ้าน 560 ครัวเรือน และงานซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านบ่อ – บ้านท่าไม้ลุง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง ระยะทางรวม 1.8 กิโลเมตร มีประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 2 หมู่บ้าน 450 ครัวเรือน
ทั้งนี้ ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ จำนวน 16 เส้นทาง ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ระยะทางรวม 36.6 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา จำนวน 212,388 ตารางเมตร และได้เริ่มปฏิบัติงานตามโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561ที่ผ่านมา ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด
 
8 พฤษภาคม 2561 , 17:27 น. , อ่าน 62  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย