เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบเงินกองทุน 10 บาท พร้อมให้โอวาทใช้เงินที่ได้รับอย่างมีสติและรู้คุณค่า

  
    เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมอบเงินกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (กองทุน 10 บาท) แก่ผู้ได้รับการสนับสนุนรายบุคคล หน่วยงานและองค์กรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้โอวาทใช้เงินที่ได้รับอย่างมีสติและรู้คุณค่า ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) ให้เกียรติร่วมพิธีมอบเงินกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (กองทุน 10 บาท) แก่ผู้ได้รับการสนับสนุนตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 230 ราย โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ซึ่งเงินกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ หรือ กองทุน 10 บาท นี้ ได้แบ่งประเภททุนสนับสนุน ออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ ทุนการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ, ทุนประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียนและสัมมาชีพในการประกอบอาชีพ(หลังจบการศึกษา), ทุนสนับสนุนบุคลากร สื่อการเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ, ทุนสนับสนุนจัดตั้งและพัฒนาสภาการศึกษาอำเภอ, ทุนพัฒนาและสนับสนุนเชิดชูเกียรติบุคลคล ครูอาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์การเรียนรู้, ทุนสนับสนุนหมู่บ้านหรือชุมชนที่จัดภูมิทัศน์ทางสังคม, ทุนสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ สถานประกอบการ ที่สนับสนุนการศึกษา, ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และสนับสนุนการบริหารจัดการคณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเงินทุนดังกล่าวถือเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนทั้งทางเฉพาะบุคคล หน่วยงาน และองค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นของระบบการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ให้โอวาทแก่ผู้ได้รับการสนับสนุนว่า “ขอให้นำเงินที่ได้รับไปใช้อย่างมีสติ เกิดประโยชน์สูงสุด และรู้คุณค่า เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ตามศรัทธาและความตั้งใจของผู้บริจาค” อีกด้วย
 
8 พฤษภาคม 2561 , 18:34 น. , อ่าน 67  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี