อบจ.เชียงใหม่จัดสัมมาเสริมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานกองทุน 10 บาท

  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดสัมมนาผู้ได้รับเงินกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ(กองทุน 10 บาท) หวังปลูกจิตสำนึกที่ดีและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของกองทุนแก่ผู้ได้รับทุนสนับสนุนทั้ง 9 ประเภท ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการสัมมนาผู้ได้รับเงินกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ หรือ กองทุน 10 บาท ซึ่งเป็นกองทุนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ร่วมกันจัดทำขึ้น ภายใต้โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการระดมเงินบริจาคจากคนเชียงใหม่และผู้มีจิตศรัทธา ครั้งที่ 1 ในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2561เป็นเงินจำนวน 2,717,1 56.81 บาท มีผู้บริจาคทั้งสิ้น 120,000 ราย และได้นำเงินบริจาคดังกล่าวมาดำเนินการจัดสรรตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยแบ่งประเภททุนสนับสนุน ออกเป็น 9 ประเภท ทั้งในรูปแบบทุนสนับสนุนรายบุคคล สนับสนุนหน่วยงานและองค์กรในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีผู้ยื่นคำขอรับทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งหมดจำนวน 621 คำขอ และผ่านเกณฑ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือ จำนวน 230 ราย ซึ่งทั้งหมดได้เข้ารับมอบทุนดังกล่าวพร้อมกัน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
 
8 พฤษภาคม 2561 , 18:37 น. , อ่าน 60  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี