พัฒนาศักยภาพมะม่วงเชียงใหม่ สู่การส่งออก..//

  
    เชียงใหม่ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดมะม่วง หวังยกระดับเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกรชาวสวนมะม่วง..//
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการตลาด พืชยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับความรู้และศักยภาพในการผลิตมะม่วง ของกลุ่มเกษตรกรให้มีคุณภาพ ความปลอดภัย และมีมาตรฐาน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่เกษตรกรชาวสวนมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนา ความรู้และศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาการผลิต การตลาด และการบริหารงานกลุ่ม สร้างความสามารถในการแข่งขัน และช่องทางการตลาดใหม่ๆ
ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำให้กลุ่มเกษตรกร ผลิตมะม่วงให้ได้คุณภาพ และมาตรฐาน โดยเฉพาะ มาตรฐาน GAP (การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ) เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถส่งออกจำหน่าย ไปยังต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ เกษตรกรมากขึ้น
นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันมะม่วงและของดีจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
 
9 พฤษภาคม 2561 , 17:22 น. , อ่าน 60  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด