แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ สร้างทัศนคติที่ดีในการเข้ามารับราชการทหาร พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กำลังพล ที่จังหวัดเชียงใหม่
พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พลตรีสาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 33 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 , หน่วยฝึกทหารใหม่ กรมทหารราบที่ 7 และหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยฝึกทหารใหม่ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา
แม่ทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยฝึกทหารใหม่ ปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำไม่ให้ใช้ความรุนแรงใด ๆ กับทหารกองประจำการ หรือ กำลังพลทุกระดับชั้นในทุกกรณี เพราะกำลังพลทุกคน ถือเป็นบุคลากรอันมีค่าของกองทัพ ที่จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม กำชับให้ผู้บังคับหน่วยดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกรายละเอียด โดยให้ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ เพื่อปูพื้นฐานให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบก ที่สามารถปฏิบัติภารกิจทางทหาร และภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญให้หน่วยทหารระมัดระวัง เรื่องสภาพอากาศร้อน และสุขภาพส่วนบุคคลของทหารใหม่ด้วย
สำหรับ การตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ครั้งนี้ เพื่อพบปะทหารใหม่ สร้างทัศนคติที่ดีในการเข้ามารับราชการทหาร พร้อมทั้งมอบนโยบาย และติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยฝึกทหารใหม่ ของกองทัพภาคที่ 3 การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยฝึกทหารใหม่ ทั้งในด้านกำลังพล, ยุทโธปกรณ์, เครื่องช่วยฝึก, สนามฝึก, การปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร, การฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สถานที่ในการพักอาศัย, การประกอบเลี้ยง, การออกกาลังกาย, ห้องสันทนาการ, สถานที่ฝึกศึกษา, ห้องสมุด รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความรู้ และการดูแลผู้ป่วยจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมแดด โดยการดูแลทหารใหม่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ อนามัย และสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจาการ ของผู้บัญชาการทหารบก
 
9 พฤษภาคม 2561 , 20:36 น. , อ่าน 62  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย