สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในทวีปเอเชีย ที่จังหวัดเชียงใหม่
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม HTAsiaLink Conference ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ Testing Treatments: Strengthening HTA for Better Healthcare ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร นักวิจัย และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 250 คน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในทวีปเอเชีย การสร้างความตระหนักของผู้กำหนดนโยบาย ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อความสำคัญของการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดการจัดลำดับความสำคัญและเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสมเหตุสมผล
การประชุมครั้งนี้ ยังเป็นโอกาสที่ประเทศไทย ซึ่งได้รับการยอมรับว่า มีขีดความสามารถในการพัฒนาระบบสุขภาพจนเป็นตัวอย่างแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาอื่น ๆ ในนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ และการตัดสินใจเชิงนโยบายบนพื้นฐานของข้อมูลหลักฐาน
เทคโนโลยีด้านสุขภาพเกิดจากการรวบรวมความรู้และนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปผลิตภัณฑ์ หัตถการ มาตรการ หรือโครงการ ที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค การรักษาโรค ความผิดปกติ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ เทคโนโลยีเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ แต่เนื่องจากความหลากหลายของยา วัคซีน เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงรวมถึงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การจัดลำดับความสำคัญและคัดเลือกเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ
 
9 พฤษภาคม 2561 , 20:37 น. , อ่าน 56  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย